Tax strategy

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2021

Corn Trans Sp. z o.o. sp. k. („Spółka”), wypełniając obowiązki wynikające z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800), przyjęła pisemną wersję realizowanej strategii podatkowej. Dokument został przyjęty na mocy zarządzenia komplementariusza Spółki oraz jest ogólnie dostępny dla wszystkich pracowników zaangażowanych w procesy związane z rozliczeniami podatkowymi.

W świetle realizowanej strategii podatkowej Spółka stosuje szereg procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, w szczególności dotyczących:

a. sporządzania deklaracji podatkowych, w tym zasad kontroli prawidłowości ich składania do odpowiednich organów oraz dokonywania terminowych wpłat należności podatkowych,

b. wystawiania faktur sprzedaży, ze wskazaniem zasad należytej weryfikacji kontrahentów,

c. dokonywania zakupów, zatwierdzania wydatków, realizowania płatności oraz rozliczania dokumentów zakupowych,

d. postępowania w zakresie inwentaryzacji magazynu oraz zatwierdzenia jej wyników,

e. rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym prawidłowego sporządzania deklaracji podatkowych oraz terminowej wpłaty podatku,

f. rozstrzygania wszelkich wątpliwości podatkowych, w tym przede wszystkim kwestii dopuszczalności rozpoznania kosztów podatkowych oraz odliczenia podatku VAT naliczonego,

g. zasad współpracy z zewnętrznymi doradcami podatkowymi przy realizacji poszczególnych projektów związanych z zagadnieniami podatkowymi,

h. realizacji obowiązków związanych z koniecznością uiszczania podatku u źródła, w tym przede wszystkim weryfikacji czy są spełnione przesłanki umożliwiające zastosowanie obniżonej stawki lub zwolnienia od podatku u źródła,

i. realizacji obowiązków ustawowych w zakresie cen transferowych, w tym sporządzania stosownej dokumentacji oraz składania wymaganych oświadczeń,

j. realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR),

k. stałego monitorowania nowelizacji przepisów prawa podatkowego oraz zasad implementacji nowych obowiązków ustawowych,

l. uczestnictwa w postępowaniach podatkowych, w tym zasad współpracy z organem podatkowym w przypadku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej,

m. zgłaszania naruszeń w zakresie spraw podatkowych i prawnych oraz postępowania w przypadku potwierdzenia wystąpienia naruszenia,

n. archiwizacji dokumentów, w tym przede wszystkim dokumentów istotnych z perspektywy dokonywanych rozliczeń podatkowych.

Stosowane przez Spółkę procesy oraz procedury uwzględniają specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zapewniają rzetelne i terminowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych, a także minimalizują ryzyko powstania nieprawidłowości natury podatkowej. W ramach wskazanych procesów oraz procedur Spółka dodatkowo określiła zakres odpowiedzialności poszczególnych pracowników za prawidłowe wykonywanie obowiązków związanych z rozliczeniami podatkowymi.

Spółka realizuje obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności poprzez terminowe składanie właściwych deklaracji podatkowych, dokonywanie wpłaty należności podatkowych, uiszczanie wszelkich innych wymagalnych należności publicznoprawnych, prowadzenie stosownej dokumentacji związanej z rozliczeniami podatkowymi oraz jej archiwizowanie przez wymagany okres czasu, realizowanie obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji cen transferowych oraz uiszczaniem podatku u źródła.

W 2021 roku Spółka była podatnikiem z tytułu:

a. podatku dochodowego od osób prawnych,

b. podatku od towarów i usług,

c. podatku akcyzowego.

W 2021 roku Spółka była płatnikiem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

W 2021 roku Spółka nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

W 2021 roku Spółka realizowała następujące transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki:

1. Corn Trans Sp. z o.o.: > transakcja zakupu usług transportowych - 18 329 000,00 zł.

W 2021 roku Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

W 2021 roku Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, indywidualnej interpretacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej ani wiążącej informacji akcyzowej.

W 2021 roku Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnej informacji o schemacie podatkowym w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz.1540). Jednocześnie Spółka realizuje obowiązki związane z przeciwdziałaniem niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR), m.in. poprzez dokonywanie wewnętrznej weryfikacji zdarzeń występujących w Spółce, które potencjalnie mogłyby skutkować obowiązkiem przekazania informacji o schemacie podatkowym.

W 2021 roku Spółka nie podejmowała ani nie planowała żadnych działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych.

© 2023 GRUPA CORN TRANS. All rights reserved.